Talk:Neonus

From WikiFur, the furry encyclopedia.
Jump to: navigation, search

Neonus, szanownie, odpierdol się od mojego artykułu, ok? Nickera już nie ma, nie żyje, zdechł śmiercią naturalną... Forum zostało założone przez Nickera a teraz jest prowadzone przez szopa i smoka, bo Nicker już od ponad roku nie żyje. —The preceding unsigned comment was added by TerrisRacoon (talkcontribs) .